Všeobecné obchodní podmínky


společnost

 

Jaroslav Benetka – JB antique.cz

Se sídlem: Zvoncovitá 1967, Praha 5, 15500

IČ: 2663121

(dále též jen „prodávající“)  

 

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.jbantique.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu ve, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

II. Kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky).

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva v takovém případě vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené kupujícím v jeho objednávce.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

III. Dodací podmínky

Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky (Česká pošta, s. p.). Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a uhrazení příslušné částky za zboží. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad.

Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.

Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, že kupující převezme zboží osobně na výdejních místech viz. odstavec III..

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

 

IV. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků).

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a.) bankovním převodem – kupní cena bude uhrazena kupujícím bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu, který prodávající uvádí u objednávky

b.) hotovostí - kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky na jím zvoleném odběrním místě.

 

V. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží, jež tvoří dodávku, přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném (tj. sjednaném v kupní smlouvě dle objednávky kupujícího).

Nebezpečí škody na zboží, jenž tvoří dodávku, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

 

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Kupující je seznámen se stavem zboží z fotodokumentace a popisu zboží umístěného vždy u konkrétního zboží. V případě jakýchkoli nejasností má kupující možnost požádat o dodatečnou fotodokumentaci či podrobný popis zboží.

Po převzetí zboží kupujícím nebude možné předmět reklamovat.

 

VII. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

VIII. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Jaroslav Benetka – JB antique.cz

Kolbenova 616/34, Praha 9, 19000

e-mail: info@jbantique.cz

 web: www.jbantique.cz

 

IX. Závěrečná ustanovení

Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2018.